สวนผักปากช่อง


รายละเอียด

        ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร การปลูกผักอินทรีย์ ที่ให้เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษา และเรียนรู้ผ่านของจริง โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ให้ความรู้ และเกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชน เข้าร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ชุมชนต้องการทุกอำเภอทั่วประเทศ 

        สวนผักปากช่อง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องให้เป็น 1 ใน 10 ศพก.เครือข่าย ที่มีความพร้อมทั้งด้านเกษตรกรต้นแบบ ด้านสถานที่ และด้านองค์ความรู้ในการเป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการทำสวนผักให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หรือผู้สนใจทั่วไป โดยมีเกษตรกรต้นแบบ นายชยพล กลมกล่อม เน้นการปลูกผักคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสารพิษต่อผู้บริโภค 

        โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น

- แปลงทดลองที่ทำการวิจัยร่วมกับเกษตรกรประเทศเกาหลีใต้ เพื่อทำการปลูกพืชพันธ์ใหม่ ๆ

- ตลาดสินค้าจากการทำการเกษตรโดยเกษตรกรผู้ปลูกผัก และผลไม้

- ชมรมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดเส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางปั่นจักรยาน ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมวิถีชีวิตการเกษตร ร่วมทำกิจกรรมกับเกษตรกร ทั้งการปลูกผัก เก็บผัก ผลไม้สด ๆ จากไร่

- บ้านพักโฮมสเตย์ไว้ให้บริการ เป็นการบริหารที่ครบวงจร ทั้ง กิน พัก เที่ยว ช็อป ไว้ในพื้นที่เดียวกัน สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

สวนผัก, ฟาร์ม, เกษตรอินทรีย์, เขาใหญ่ หุบเขาแห่งความรัก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:388 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. สวนผักปากช่อง. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2563 จาก http://www.facebook.com/pakpakchong88/