พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ)


รายละเอียด

พระปริยัติวรคุณ (บุญถม ชวนปญฺโญ)

(พ.ศ. 2484-4 มกราคม พ.ศ. 2556 สิริรวมอายุ 72 ปี 52 พรรษา)

อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์ วรวิหาร

ชาติกำเนิด: พระปริยัติวรคุณ มีนามเดิมว่า บุญถม แก้วบับภา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2484

บิดา-มารดา: บิดาชื่อ นายเถิ๊ก แก้วบับภา มารดาชื่อ นางทุม แก้วบับภา

สถานที่เกิด: บ้านเลขที่ 20/1 บ้านโนนจาน ต.หนองบัวลาย อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

บรรพชาและอุปสมบท:

- พ.ศ. 2499 บรรพชาที่วัดหนองบัวลาย ต.หนองบัวลาย อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พระอุปชฌาย์ เจ้าอธิการบุญถม ธมมวีโร

- 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 อุปสมบทที่วัดโพธิ์ศรี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พระอุปชฌาย์ พระครูสุทธสราจารย์ วัดโพธิ์ศรี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาทองดี วชิโร วัดทรงธรรม พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาบรรเทา อภิญฺญนนฺโท วัดทรงธรรม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

การศึกษา:

วุฒิสามัญศึกษา

- พ.ศ. 2496 สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองคอม ต.โนนจาน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

วุฒิทางศาสนา

- พ.ศ. 2503 สอบได้นักธรรมเอกจากสำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ศรี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

- พ.ศ. 2525 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา สำนักศาสนศึกษาวัดพรหมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

การศึกษาพิเศษ:

- สวดพระปาติโมกข์ได้

ความชำนาญ:

- สอนธรรม บรรยายธรรม และเทศนาธรรม

งานปกครอง:

- พ.ศ. 2536 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระนาราย์มหาราช วรวิหาร (ฝ่ายเผยแผ่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2544 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา

- พ.ศ. 2545 เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. 2547 เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่

งานการศึกษา:

- พ.ศ. 2526-2556 เป็นครูสอนปริยัติธรรมศาสนศึกษา วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

- พ.ศ. 2529-2556 เป็นพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2535-2556 เป็นครูสอนนักธรรมและให้การอบรมพระนวกะ ประจำศาสนศึกษาวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- พ.ศ. 2546-2556 เป็นกรรมการสถานศึกษาเขตพื้นที่โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

งานเผยแผ่:

- พ.ศ. 2526-2556 เป็นพระธรรมทูตจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2533-2556 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2545 เป็นประธานอำนวยการพระธรรมทูต อำเภอเมืองนครราชสีมา

- พ.ศ. 2547 เป็นรักษาการพระธรรมทูตฝ่ายอำนวยการ อ.บัวใหญ่

งานพิเศษ:

- ช่วยเจ้าอาวาสบรรยายธรรมในวันธรรมสวนะ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย

- พ.ศ. 2541-2548 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับวัด ตามมติมหาเถระสมาคมมติที่ 414/2535

สมณศักดิ์:

- พ.ศ. 2548 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติวรคุณ

- พ.ศ. 2537 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผจล.ชอ. ที่ พระครูศรีธรรมวิภัช

- พ.ศ. 2542 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผจล.ชพ. ที่ พระครูศรีธรรมวิภัช

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

รายการอ้างอิง

  1. พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย, บรรณาธิการ. (2548). ธรรมบูชา 48. นครราชสีมา: วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา.
  2.