ประวัติพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า


รายละเอียด

      การเผยแพร่ประวัติพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาล และเป็นแนวทางการปฏิบัติอันเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป โดยจัดพิมพ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในปี พ.ศ. 2542

สารบัญ

      สู่ความเป็นพุทธะ จุติ--พยากรณ์--บรรพชา--ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต--ตรัสรู้--เสวยวิมุติสุข (สุขที่เกิดจากความหลุดพ้นจากกิเลส)--เหตุที่เสด็จมาปรินิพพานที่เมืองกุสินนารา--เสด็จปรินิพาน--พระบรมมสารีริกธาตุ--การสร้างสถูปจนถึงสมัยพระเจ้าอชาตศัตรู--ความหมายของพระบรมสารีริกธาตุ--การสักการะพระธาตุ

ผู้แต่ง

อุทัย สิริธโร

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

พระพุทธเจ้า, ประวัติ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=157190