รูปแบบการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้


รายละเอียด

      การศึกษาประวัติความเป็นมาการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนในอีสานใต้ ศึกษาสภาพปัจจุบันปละปัญหาการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน และศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้

สารบัญ

      บทนำ--เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง--วิธีดำเนินการวิจัย--ผลการวิเคราะห์ข้อมูล--สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ--บรรณานุกรม--ภาคผนวก

       

ผู้แต่ง

พระทนงค์ศักดิ์ ดื่นขุนทด

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

นครชัยบุรินทร์, วิทยานิพนธ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=165403