ธรรมทานของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย


รายละเอียด

      บันทึกเกียรติประวัติ และรวบรวมผลงานการเผยแพร่ธรรมะ คุณแม่สิริ กรินชัย เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติได้รู้และเข้าใจ และผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วได้ทบทวน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจธรรมบรรยาย ธรรมสาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเอง

สารบัญ

      เกียรติประวัติและงานธรรมทานของคุณแม่สิริ กรินชัย--คุณแม่สิริกับสื่อมวลชน--ธรรมบรรยาย ธรรมสาระ--การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน--ความรู้สึกและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมของลูกโยคี--ปริยัติธรรม

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สิริ กรินชัย--ชีวะประวัติ, ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=5963&page=1&recordsNo=1&Back=Back