วัดบ้านอ้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2444 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2452 เหตุที่ชื่อ "วัดบ้านอ้อ" เนื่องจากมีต้นอ้อมาก โดยมีพระปุ๊ก เป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้างวัดประจำหมู่บ้าน

ประเภทวัด วัดราษฎร์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการเปีย สุธมฺโม พ.ศ. 2476-2483

2. พระอธิการโป่ง จนฺทโน พ.ศ. 2499-2499

3. พระอธิการสี ธมฺมรกฺขิโต พ.ศ. 2523-2529

4. เจ้าอธิการเงิน เตชธมฺโม พ.ศ. 2531

5. พระครูสารธรรมพินิจ (เงิน เตชธมฺโม) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 140

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
แผนที่:https://goo.gl/maps/bYrKqTsn1yAVnzyF9

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560