รายงานการวิจัยเรื่องวิธีคิดของคนไทย : พิธีกรรม "ข่วงผีฟ้อน" ของ "ลาวข้าวเจ้า" จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

      หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับ ปฏิกิริยา ของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มีต่อการเมืองเรื่องเอกลักษณ์ของชาติไทย ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวเรียกตัวเองว่า "ลาวข้าวเจ้า" ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ปฎิวัติการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งชาติกลายมาเป็น "วาทกรรม"

สารบัญ

      บทที่ 1: บทนำ--บทที่ 2: วิธีคิด และแนวการศึกษาทางมานุษยวิทยา--บทที่ 3: ประวัติศาสตร์ของ "วิธีคิดไทย"--บทที่ 4: ลาวข้าวเจ้า: ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และพิธีกรรมข่วงผีฟ้อน--บทที่ 5: พิธีกรรมข่วงผีฟ้อนของ "ลาวข้าวเจ้า"--บทที่ 6: วิธีคิดของ "ลาวข้าวเจ้า" ในพิธีกรรมข่วงผีฟ้อน--บทที่ 7: สรุปผลการวิจัย วิธีคิดขางลาวข้าวเจ้าในสังคมไทยสมัยใหม่--ภาคผนวก

ผู้แต่ง

สุริยา สมุทคุปติ์

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, พิธีกรรม, นครราชสีมา, ความเป็นอยู่และประเพณี

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=22681&page=1&recordsNo=2&Back=Back