ฐานิยปูชา 2539


รายละเอียด

      จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน เนื่องในงานครบรอบวันเกิดปีที่ครบ 75 พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมเทศนา โดย พระญาณวิศิษฏ์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม)

สารบัญ

      ธรรมเทศนา โดย พระญาณวิศิษฏ์ (สิงห์ ขนฺตยาคโม)--สละชีพเพื่อพระพุทธศาสนา--สละชีพธุดงค์เพื่อพระพุทธศาสนา--จงสละชีพเจริญสมณธรรม--ธรรมเทศนาและไขปัญหาธรรม โดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)--เจริญตามปฎิปทาของพระพุทธองค์--ตามรอยพระบูรพาจารย์--เรื่องจริงอิงธรรมะ--พลังจิตพิชิตโรค--เมมตาคือคาถาไล่ผี--จิตก่อนเกิดและก่อนตายเป็นอย่างไร--นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่--เหตุแห่งความเสื่อมของสมาธิ--ไขข้อข้องใจในการปฏิบัติ

ผู้แต่ง

พระราชสังวรญาณ และดาราวรรณ เด่นอุดม

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=36489