พระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ)


รายละเอียด

พระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ)

(12 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 - 18 กันยายน พ.ศ. 2548 สิริอายุ 80 ปี)

ชาติกำเนิด: พระครูอนุรักษ์วนันดร (สุวรรณ สุวณฺโณ) เกิดเมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 วันแรม 6 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู

บิดา-มารดา: บิดาชื่อนายทองสุข คล้ายประดิษฐ์ มารดาชื่อ นางน่วม คล้ายประดิษฐ์ มีพี่น้องร่วมมารดา 7 คน เป็นบุตรคนที่ 7

สถานที่เกิด: บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การอุปสมบท: วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ พัทธสีมา วัดกลางชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการถึก อินฺทปญฺโญ วัดกลางชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พระกรรมวาจาจารย์ พระสว่าง ถาวโร วัดกลางชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พระอนุสาวนาจารย์ พระวัน ทนฺจิตฺโต วัดกลางชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา:

วุฒิสามัญ:

- พ.ศ. 2476 สอบได้ประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

- พ.ศ. 2481 สอบได้ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

- พ.ศ. 2484 สอบได้ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรินทร์ราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วุฒิศาสนา:

- พ.ศ. 2491-2483 สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดจันทึก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันอำเภอปากช่อง)

การศึกษาพิเศษ: ศึกษาด้วยตนเอง จนสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ ดีดลูกคิดเป็น ศึกษาเรียนรู้งานไม้งานปูน สามารถทำงานนวกรรมได้

ความชำนาญการ: เทศนา บรรยาย และปาฐกถาธรรม

การปกครอง:

- พ.ศ. 2503 เจ้าคณะตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2505 เจ้าคณะตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลางดง อำเภอปากช่อง 

- พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสวัดกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

- พ.ศ. 2515 พระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. 2528 รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง 

- พ.ศ. 2537 รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอปากช่อง 

- พ.ศ. 2539 เจ้าคณะอำเภอปากช่อง 

- พ.ศ. 2543 เจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์

งานการศึกษา:

- พ.ศ. 2495 ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดจันทึก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบันอำเภอปากช่อง)

- พ.ศ. 2506 เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครูสอนพระปรัยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2516 จัดตั้งโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2536 นำคณะสงฆ์อำเภอปากช่อง จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง 

งานเผยแผ่: 

- พ.ศ. 2506 พระธรรมทูตประจำอำเภอปากช่อง ฝ่ายปฏิบัติการ

- พ.ศ. 2528 รองหัวหน้าพระธรรมทูตประจำอำเภอปากช่อง ฝ่ายอำนวยการ

- พ.ศ. 2539 หัวหน้าพระธรรมทูตประจำอำเภอปากช่อง ฝ่ายอำนวยการ

งานสาธารณูปการ:

- พ.ศ. 2512 ผู้นำสร้างอุโบสถวัดกลางดง 

- พ.ศ. 2513 ผู้นำสร้างกำแพงรอบวัดกลางดง

- พ.ศ. 2515 ผู้นำสร้างเมรุวัดกลางดง

- พ.ศ. 2516 ผู้นำสร้างซุ้มประตูวัดกลางดงด้านหน้า

- พ.ศ. 2517 ผู้นำสร้างซุ้มประตูวัดกลางดงด้านทิศตะวันตก

- พ.ศ. 2520 ผู้นำสร้างกุฎีสงฆ์ 2 ชั้น

- พ.ศ. 2522 ผู้นำสร้างกุฎีไม้ 2 ชั้น

- พ.ศ. 2523 ผู้นำสร้างศาลาโรงธรรม 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้

- พ.ศ. 2525 ผู้นำสร้างศาลาอเนกประสงค์

- พ.ศ. 2530 ผู้นำสร้างหอระฆังวัดกลางดง

- พ.ศ. 2531 สร้างหอกระจายเสียงวัดกลางดง

- พ.ศ. 2532 ผู้นำสร้างถนนภายในวัดกลางดง และถนนเลียบกำแพงนอกวัด

- พ.ศ. 2538 ผู้นำสร้างกุฎีไม้ 2 ชั้น

- พ.ศ. 2538 ผู้นำซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังเก่า

งานศาสนสงเคราะห์และงานสาธารณสงเคราะห์:

- ร่วมสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ประจำอำเภอปากช่อง

- ร่วมสร้างโรงเรียนคุรุสามัคคี (โรงเรียนบ้านปากช่อง)

- ร่วมสร้างตึกสงฆ์โรงพยาบาลปากช่องนานา

- ร่วมสร้างศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์อำเภอปากช่อง

- ร่วมสร้างสำนักงานศึกษาธิการอำเภอปากช่อง

- ร่วมสร้างศาสนสถานของวัดต่างๆในเขตอำเภอปากช่อง

สมณศักดิ์:

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ พระครูอนุรักษ์วนันดร

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ที่ ราชทินนามเดิม

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ที่ ราชทินนามเดิม

- 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ที่ ราชทินนามเดิม

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์--ชีวประวัติ

รายการอ้างอิง

  1. พระมหานิยม สีลสํวโร. (2555). หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น แปล ฉบับวัดกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา. [นครราชสีมา :‡bวัดกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา].