ข้อมูลท้องถิ่น : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ


รายละเอียด

      ผู้เขียนและผู้ดำเนินการจัดทำได้สร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ "ข้อมูลท้องถิ่น" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและแต่ละภาคที่มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ ทำให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแต่ละแห่งได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้ "รู้จัก" ข้อมูลท้องถิ่นและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ทั้งในด้านการเรียน การสอน และการศึกษาวิจัยประกอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อๆมา ล้วนมุ่งเน้นความเข้มแข็งของชุมชนมากขึ้นความจำเป็นในการใช้ข้อมูลท้องถิ่นย่อมมีมากตามไปด้วยเช่นกัน  แน่นอนว่าประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูลท้องถิ่นย่อมมีมากตามไปด้วย เพื่อเผยแพร่ความรู้งานด้านข้อมูลท้องถิ่นให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบ  บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลท้องถิ่น หรือที่รู้จักกันในนาม คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันกลั่นประสบการณ์จากการทำงาน 

สารบัญ

บทบาทและความสำคัญของข้อมูลท้องถิ่น--การจัดหาข้อมูลท้องถิ่น--การจัดระบบข้อมูลท้องถิ่น--งานบริการข้อมูลท้องถิ่น--การประชาสัมพันธ์งานข้อมูลท้องถิ่น--การสงวนรักษาข้อมูลท้องถิ่น--บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรงานข้อมูลท้องถิ่นในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=173936&page=1&recordsNo=2&Back=Back