วัดบ้านซิน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2323 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2335 มีเนื้อที่ 9-3-10 ไร่

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน กุฏิสงฆ์ หอระฆัง และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูนิวัฐสุคนธศีล

2. พระครูสุทธจิตตาทร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สิมหรืออุโบสถเก่า สถาปัตยกรรมแบบสิมอีสาน เรียกว่า "สิมโปร่งหรือสิมโถง" เป็นสิมโปร่งพื้นบ้านบริสุทธิ์ แบบไม่มีเสารับปีกนก สร้างด้วยไม้และอิฐถือปูน ฐานทำเป็นแอวขัน กรรมวิธีก่อสร้างเป็นแบบโบราณ คือ ก่ออิฐสอด้วยดินเหนียวผสมแกลบ ก่อผนังทึบเฉพาะด้านหลังพระปะธาน ผนัง 3 ด้าน เปิดโล่ง โดยผนังด้านข้างประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานก่ออิฐสูงเป็นคอกบังองค์พระ โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นเครื่องไม้ หลังคาทรงจั่วชั้นเดียว มุงด้วยสังกะสี มีการต่อเติมมุขยื่นออกมาทางด้านหน้า จากการสำรวจพบว่ามีอยู่หลังเดียวใน จ.นครราชสีมา ชาวบ้านจึงร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, โบราณสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:122 บ้านซิน หมู่ที่ 2 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
แผนที่:https://goo.gl/maps/iGjqg1NTwPsgjApz8

คลังภาพ

ซุ้มประตูโขง
หน้าบันซุ้มประตูโขง
อุโบสถหลังใหม่
โบสถ์หลังใหม่
หน้าบันโบสถ์หลังใหม่
หน้าบันบสถหลังใหม่ด้านทิศตะวันออก
ซุ้มประตูโบสถ์หลังใหม่
ซุ้มประตูโบสถ์หลังใหม่
ซุ้มหน้าต่างโบสถ์หลังใหม่
เสมาอุโบสถหลังใหม่
เสมาอุโบสถหลังใหม่
สิมหรือโบสถ์หลังเก่า
สิมหรือโบสถ์หลังเก่า
สิมหรือโบสถ์หลังเก่า
ด้านหลังสิมหรือโบสถ์หลังเก่า
หน้าบันสิมหรือโบสถ์หลังเก่า
ภายในสิมหรือโบสถ์หลังเก่า
ภายในสิมหรือโบสถ์หลังเก่า
พระประธานในสิมหรือโบสถ์หลังเก่า
เสมาสิมหรือโบสถ์หลังเก่า
เสมาอุโบสถหลังเก่า
ศาลาการเปรียญ
หน้าบันกุฏิสงฆ์
หอระฆัง
หน้าบันหอระฆัง
ระฆัง
ฌาปณสถาน
ฌาปนสถาน

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. เทิดชาย บำรุง. (2553). พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560