โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพจังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

      การศึกษาภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการ ทำธุรกิจในเมืองไมซ์ซิตี้ที่มีศักยภาพในการรองรับกลุ่มไมซ์ โดยจัดหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อตรวจสอบความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของการเป็นเมืองไมซ์ (MICE CityCriteria) ได้แก่

- ความสะดวกในการเข้าสู่เมือง และสถานที่จัดงาน

- การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองจัดงาน

- กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม

- ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

- สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง

- สภาพแวดล้อมของเมือง

- การรักษาความปลอดภัย

      

สารบัญ

      กรอบแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นไมซ์ซิตี้--ข้อมูลศักยภาพพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา--การเปรียบเทียบความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมากับพื้นที่ใกล้เคียง--กรณีศึกษาการพัฒนาไมซ์ซิตี้ในต่างประเทศ--จุดเด่นของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการพัฒนาไมซ์ซิตี้--ข้อจำกัดของจังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้--การประเมินความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้--บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด--ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดนครราชสีมา--ปฏิทินส่งเสริมการตลาดในการจัดประชุมนิทรรศการของจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

เศรษฐกิจ

คำสำคัญ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--การประชุม, การประชุม--การจัดการ, นิทรรศการ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:http://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=173991&page=1&Back=Back