วัดใหม่หนองกก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 จัดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระโขน กนฺตสีโล พ.ศ. 2539

2. พระอธิการสุรพันธ์ ปภสฺสโร นามสกุล ปิดกระโทก พ.ศ. 2540-2544

3. พระอธิการพนมไพร โสภณสีโล นามสกุล นกกระโทก พ.ศ. 2545-2547

4. พระอธิการธนิต ฌานรโต นามสกุล ดงกระโทก พ.ศ. 2548- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:99 บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  2. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  3. วัดใหม่หนองกก. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/album/134103/js/highslide/graphics/