นายกอบชัย บุญอรณะ


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ ลำดับที่ 51

(ดำรงตำแหน่งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564-ปัจจุบัน)

ประวัติ: เกิดวันที่ 6 มกราคม 2504

ภูมิลำเนา: จังหวัด

คู่สมรส: นางสายชล บุญอรณะ

ประวัติการศึกษา:

- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ:

- ปลัดอําเภอ ป้องกันจังหวัด จ่าจังหวัด กรมการปกครอง

- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด

- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชลบุรี

- เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

- ผู้เชี่ยวชาญด้าการจัดการสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

- ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 1 ต.ค. 2561-15 มิ.ย. 2563

- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 18 มิ.ย. 2563-24 พ.ค. 2564

- 25 พ.ค. 2564-30 กันยายน 2564

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด