วัดดอนไพล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 หรือเรียกอีกชื่อว่า "ว้ดบ้านดอนไพล" สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2482 ผู้นำในการก่อสร้างคือ พระชื่น ชินปุตฺโต เจ้าอาวาสองค์แรก และ พ.ศ. 2527 ได้มีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ โดยการนำของพระอาจารย์ทองหล่อ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนไพล และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ลักษณะวัด พัทธสีมา

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระชื่น ชินปุตฺโต พ.ศ. 2470-2473

2. พระสิน พ.ศ. 2473-2475

3. พระแป้ว พ.ศ. 2475-2477

4. พระเสิง พ.ศ. 2477-2484

5. พระเลียบ พ.ศ. 2484-2491

6. พระคง  พ.ศ. 2491-2494

7. พระเป้า พ.ศ. 2494-2496

8. พระทองหล่อ พ.ศ. 2496-2508

9. พระชิง พ.ศ. 2508-2510

10. พระสวย พ.ศ. 2510-2512

11. พระมหานิคม พ.ศ. 2512-2514

12. พระอธิการปัน องฺกุโร พ.ศ. 2514-2527

13. พระครูวิศาล (ฉอ้อน มหาปุญฺโญ) พ.ศ. 2527- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2529

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:97 บ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2551). พระกระโทกกับวัดโชคชัย. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.
  3. พิทักษ์ จิตต์กระโทก และ คนอื่นๆ. (2556). บันทึกประวัติศาตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.