เมืองถ่ายจาน


รายละเอียด

เมืองถ่ายจานหรือเมืองไทยจาน ชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยคูน้ำและคันดิน 3 ชั้น คันดินและคูเมืองมีลักษณะซับซ้อน มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกราน เป็นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ใช้เป็นเขตกำหนดศาสนสถาน และใช้กักเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้ง เมืองถ่ายจาน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับชายหมู่บ้านบ้านใหม่ไธจารย์ พบเศษภาชนะดินเผา กระดูกคน และกระดูกสัตว์เป็นจำนวนมาก คูและกำแพงเมือง ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน 2474 กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=19
  2. ชุมชนโบราณ “เมืองถ่ายจาน”. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/2013/06/ชุมชนโบราณ-เมืองถ่ายจาน/