ปราสาทกู่ศิลา


รายละเอียด

กู่ศิลาเป็นโบราณสถานก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงประตูเดียว ผนังอาคารด้านทิศใต้เจาะช่องหน้าต่าง ส่วนผนังด้านทิศเหนือก่อทึบ โบราณสถานแห่งนี้ เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธรรมศาลา” ในจำนวน 121 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1761) แห่งราชอาณาจักรเขมรโบราณ โปรดให้สร้างขึ้นตามเส้นทางสำคัญทั่วราชอาณาจักรของพระองค์

สภาพปัจจุบัน ปรางค์ตั้งอยู่บนเนินทางทิศใต้ภายในวัดกู่ศิลาขันธ์ และได้พังทลายเป็นส่วนมาก มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นแทรก และมีร่องรอยที่ถูกขุดค้นทำลาย เป็นกู่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ มีงานฉลองและสรงน้ำกู่ มีการจุดบั้งไฟเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนกู่ศิลาเป็นโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน 2479

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 บ้านกู่ศิลาขันธ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=19
  2. ปราสาทกู่ศิลา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4990-ปราสาทกู่ศิลา.html
  3. กู่ศิลา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/album/129628