วัดบัว


รายละเอียด

ประวัติและความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2429 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถา

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระมหาผ่อง พ.ศ. 2478-2479

2. พระย้อย พ.ศ. 2480-2481

3. พระทับ พ.ศ. 2482-2483

4. พระทองอยู่ ญาณวุฑฺโฒ พ.ศ. 2484-2488

5. พระอธิการก้อน พ.ศ. 2489-2500

6. พระครูปทุมสารคุณ (หลวงพ่ออินทร์) พ.ศ. 2500

7. พระครูนันทประโชติ ชุตินันท์ ชุตินนฺโท

8. พระครูสังฆรักษ์ยัง เฉโก (รก) -2563

9. พระครูนันทประโชติ ฉายา ชุตินนฺโท 28 มกราคม พ.ศ. 2563- รักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติวัดบัว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของวัดและสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาถวายและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารสองชั้น ส่วนจัดแสดงที่เปิดให้เข้าชมอยู่ชั้นล่าง จัดแสดงสิ่งของพระครูปทุมสารคุณที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ เช่น กระดึงแขวนคอช้าง ปลอกแขนสำริด เครื่องมือยุคเหล็กอายุประมาณ 3000 ปี ขวานหิน เสาหลักเมือง ชุดน้ำชาสมัยฮ่องเต้ เทียนพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยลงข่าวในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งจัดแสดงเทวรูปแบบฮินดูขนาดเล็กอายุนับพันปี ได้แก่ เทวรูปนางอุมา นกหัสดีลิงค์ และพระพุทธรูปองค์เล็กในปางต่าง ๆ โบราณวัตถุ ได้แก่ ขอเสลี่ยงคานหามที่ใช้กันในสมัยโบราณ สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศิลปะแบบเขมร แหวนโบราณ เป็นต้น

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2454 และ พ.ศ. 2534

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 25 เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีศาลาขนาดใหญ่ และมีศาลาไม้เป็นหลังขนาดเล็กสำหรับให้แต่ละคนนั่งวิปัสสนา ใ

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2552). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ วัดบัว. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2556 จาก, https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/912