ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์


รายละเอียด

ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ (Thoungsamrit Jasmine Ricel Khao Hommali Thoungsamrit)

      หมายถึง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ ทุ่งสัมฤทธิ์ที่มีชั้นหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่างของพื้นที่ทําให้ข้าวมีเมล็ดเรียวยาว มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 14 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อําเภอคง จักราช  เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง โนนแดง โนนสูง บัวลาย สีดา บัวใหญ่ เมืองยาง ประทาย พิมาย ลําทะเมนชัย และอําเภอห้วยแถลง ของจังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะของสินค้า

1. พันธุ์ข้าว : พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

2. ประเภทข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์

- ข้าวเปลือก

- ข้าวกล้อง

- ข้าวขาว

3. ลักษณะทางกายภาพ

- เปลือกเมล็ดและยอดเมล็ดสีฟางมีขนที่เปลือกเมล็ด

- เมล็ดข้าวเปลือกยาวไม่น้อยกว่า 9.8 มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 1.7 มิลลิเมตร

- เมล็ดข้าวกล้องรูปร่างเรียว ยาวไม่น้อยกว่า 7.2 มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.1 มิลลิเมตร 

- เมล็ดข้าว ยาว เรียว และเมล็ดไม่มีหางข้าว เมล็ดข้าวที่ผ่านการสีแล้วจะมีความเลื่อมมัน จมูกข้าวเล็ก เมื่อหุงแล้วจะมีกลิ่นหอมและนุ่ม มีความยาวไม่น้อยกว่า 7.0 สัดส่วนความยาวต่อความกว้างไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร มีท้องไข่น้อยกว่าร้อยละ 6 และมีกลิ่นหอม

เลขที่คำขอ 59100151

ทะเบียนเลขที่ สช61100118

วันที่ยื่นคำขอ 21 ธันวาคม 2559

วันที่ขึ้นทะเบียน 21 ธันวาคม 2559 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

หัวเรื่อง

ข้าว

หมวดหมู่

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คำสำคัญ

ข้าว, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, เครื่องหมายแสดงแหล่งกำเนิด, พืชเศรษฐกิจ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายการอ้างอิง

  1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2563). ข้อมูลสินค้าและผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: กรม.