วัดจันดุม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการก่อสร้างศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระชื่น คุณวฑฺฒโน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

คลังภาพ

เจดีย์

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดจันดุม. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/136510/
  3. ตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา [อำเภอโนนสูง]. 5 ตุลาคม 2552, จาก http://s-hatcore.blogspot.com/2012/07/blog-post.html