นายสยาม ศิริมงคล


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 53

(ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2565-20 มี.ค. 2567)

ประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2517 มีชื่อเล่นว่า เก๋า

คู่สมรส อรจิรา แก้วสว่าง (ฟ้าใส)

บุตร จำนวน 1 คน เด็กชายชัชรวี ศิริมงคล

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

- ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 61 (วิทยาลัยการปกครอง) ประจำปี 2549

- หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 80 (สำนักงาน ก.พ.) ประจำปี 2557

- เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ประจำปี 2556-2557 และประจำปี 2558-2559

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2554-2555 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2557-2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2558-2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- พ.ศ. 2560-2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- 14 ส.ค. 2561-2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

- 1 ต.ค. 2563-2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

- 1 ต.ค. 2565-19 มี.ค. 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ. 2566 รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง 

 

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด, นครราชสีมา