วัดด่านทองหลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาทรงไทยไม้สัก กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. พระดวง พนฺธมุตฺโต 2. พระสงค์ โสภํณสีโล 3. พระอินทร์ ถามสมฺปนฺโน 4. พระหยุย ปริปุณฺณสีโล 5. พระโพ เหมวณฺโณ 6. พระแสง ธมฺมทีโป 7. พระสุก อินฺทสาโร 8. พระจันทร์ ธมฺมทินฺโน 9. พระเพชร ปญฺญาณสุโต 10. พระครูวัชรญาณวิสุทธิ์ 11. พระครูธรรมธรประภาท ยสินฺธโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 12 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. วัดด่านทองหลาง. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/127158/ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นจาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560