นางสำเนียง มนทองหลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผลิตภัณฑ์จากต้นกก

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านผลิตภัณฑ์จากต้นกก ซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วไป 

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2516

การศึกษา:

- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เสื่อ, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:105 บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230