นายจันทร์หอม นามโยธา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทำขนมจีน

สาขาด้านอื่น ๆ: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทำขนมจีน

ประวัติ

วันเดือนปีเกิด: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2506

การศึกษา:

- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ขนมจีน, อาหารท้องถิ่น, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:158 บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230