กลุ่มพัฒนาอาชีพตะกุดเครือปลอก


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: โคมไฟจากเถาวัลย์

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค): โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทำโคมไฟจากเถาวัลย์

ประธานกลุ่ม: นายสนั่น แก่นกลางดอน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

โคมไฟฟ้า, ศิลปหัตถกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:38 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230