นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 54

(ดำรงตำแหน่งเมื่อ 19 มี.ค. 2567-)

     เกิดเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2510

ประวัติ

การศึกษา 

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคค่ำ

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) รัฐศาสตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย 

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม

- นายอำเภอ รุ่นที่ 49

- นักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 51

- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce

and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

การทำงาน 

- พ.ศ. 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

- พ.ศ. 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

- พ.ศ. 2551-2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา

- พ.ศ. 2555-2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- พ.ศ. 2557-2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2558-2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- พ.ศ. 2559-2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

- 1 ต.ค. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

- 1 ต.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

- 1 ต.ค. 2564-2566 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

- 1 ต.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

- 1 ต.ค. 2566-18 มี.ค. 2567 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

- 19 มี.ค. 2567- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด