วัดคอนน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรกปีใดไม่ปรากฏ ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2535 ผู้เริ่มก่อตั้งวัดคือ พระเจ็ก และชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างกุฏิสงฆ์ และศาลาการเปรียญขึ้น เนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 71 ตาราวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการโม่ อินฺทสโร

2. พระอธิการหวั่น นนฺทสาโร พ.ศ. 2526

3. พระครูพิพิธขันติธรรม ขนฺติกาโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 155

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านคอนน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
แผนที่:https://goo.gl/maps/2Y4sukJFyjTE6J1B7

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา [อำเภอโนนสูง]. (2552, 5 ตุุลาคม). สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2558, จาก http://s-hatcore.blogspot.com/2012/07/blog-post.html