วัดถนนหักใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2409 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นวัดที่หลวงพ่อคูณอุปสมบทและได้ศึกษา จนถึงอายุ 21 ปี

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดถนนหักใหญ่. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www1.g-pra.com/webboard/show.php?Category=general_talk&No=340430