วัดหนองบง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดหนองบง. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/album/173309/js/