วัดโนนไทย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2415 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยมีพระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย) ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ได้พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวอำเภอโนนไทย ชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูอนุวัตรชินวงศ์ [วิชิต (จอย) ชินวํโส] พ.ศ. 2526-วันที่่ 25 เม.ย. 2566 

สิ่งที่น่าสนใจ

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านเกจิอาจารย์ เช่น หลวงพ่อจอย

- จิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเขียนในปี พ.ศ. 2540-2541 โดยนายเจริญชัย ต้นครองจันทร์ อาจารย์คณะวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เขียนบนผนังศาลาที่พักสงฆ์ ชั้น 2 ทั้งหมด 8 ภาพ เขียนเรื่องราวพระพุทธประวัติ และชาดก แฝงด้วยปรัชญา มีจุดประสงค์เขียนให้ครบตามหมวดของงานศิลปไทย คือ กนก นารี กบี่ คชะ โดยใช้สีอะครายลิคและปิด ตามแบบวิธีการสมัยใหม่

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2535

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสันเทียะ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
Facebook:https://www.facebook.com/people/วัดโนนไทย-ตำบลโนนไทย-อำเภอโนนไทย-จังหวัดนครราชสีมา/100064558519519/

คลังภาพ

บริเวณวัด

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560 สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/
  3. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2542). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
  4. เทิดชาย บำรุง. (2553). พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  5.