วัดเพิก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระก้อน อุปคุตฺโต พ.ศ. 2496-2504

2. พระโก๊ะ ธมฺมจารี พ.ศ. 2506-2515

3. พระอินทร์ วิโรจโน พ.ศ. 2516-2520

4. พระยวง ทายาโท พ.ศ. 2527-2529

5. พระอธิการธนานุวัฒน์ ยสวฑฺฒโน พ.ศ. 2529-2530

6. พระสำราญ อินทโชโต พ.ศ. 2531-2535

7. พระอธิการสวัสดิ์ ปสนฺนจิตฺโต พ.ศ. 2536

8. พระครูอรุณ ธรรมวิภัช เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านเพิก หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา [อำเภอโนนสูง]. (2552, 5 ตุุลาคม). สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2558, จาก http://s-hatcore.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
  3. วัดบ้านเพิก. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/119586/