วัดสว่างอารมณ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2430 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน

สิ่งน่าสนใจ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดสว่างอารมณ์. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562, จาก http://www.dankhuntod.go.th/wat.php