บูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน


รายละเอียด

ข้อมูล

ก่อตั้ง: เมื่อปี พ.ศ. 2543

จุดเด่น: เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เนื้อหา: พระป่า และบุคคลสำคัญ

      อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเก็บอัฐิของบูรพาจารย์ ทั้ง 5 รูป ที่มีจริยวัตรของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมดี มีความเชี่ยวชาญในการอบรมสั่งสอนการทำสมาธิและเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่

- หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

- หลวงปู่เสาร์

- หลวงปู่สิงห์

- พระอาจารย์พร

- หลวงพ่อพุธ ฐานิโย แห่งวัดป่าสาลวัน

จัดการโดย: วัด

สถานะ: เปิดดำเนินการ

วันและเวลาทำการ: กรุณาติดต่อล่วงหน้า วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม

หัวเรื่อง

พิพิธภัณฑ์

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

พิพิธภัณฑ์, เจดีย์, สงฆ์, พุทธทายาท, วัดป่าสาลวัน, สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:วัดป่าสาลวัน หลังสถานีรถไฟนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดนครราชสีมา. (ม.ป.ป.) คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: ศูนย์.