วัดบูรพาพิมล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐาน สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เดิมชื่อ วัดสระหิน เป็นวัดหนึ่งในจำนวน 4 วัด ที่ตั้งอยู่บริเวณปราสาทหินพิมาย ในปี พ.ศ. 2455 สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเสด็จประพาสปราสาทหินพิมาย ได้ปรารภให้รื้อถอนวัดออกจากเขตโบราณสถาน เนื่องจากโบราณสถานเป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศไทย ควรได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษ      ในปี พ.ศ. 2456 จึงได้ย้ายวัดสระหิน มาสร้างที่ "สวนบุ่ง" ของหลวงพิมลพิมายการ (สุข พงษ์พิมาย) ดำรงตำแหน่งยกบัตรอำเภอพิมาย (ปลัดขวา) ชาวพิมายจึงเรียก วัดบุ่ง ซึ่งเป็นชื่อไม่เป็นทางการ ที่มาของชื่อวัด บูรพาพิมล เนื่องจากวัดนี้ตั้งทางด้านทิศตะวันออก จึงมีคำว่า บูรพ และหลวงพิมลพิมายการ เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด จึงได้นำชื่อทั้งสองมาประมวลกันเป็น "วัดบูรพาพิมล" มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูวิฐารสมณกิจ (หลวงพ่อบุญ) พ.ศ. 2456-2460

2. พระจันทร์ พ.ศ. 2460-2461

3. พระอินทร์ ปญฺญาปสุโต พ.ศ. 2461-2496

4. พระครูปรีชาวิมล เขมธมฺโม (เพ็ง เขมธมฺโม) พ.ศ. 2496-2531

5. พระอธิการธีระ ปุณฺณโก พ.ศ. 2531-2532

6. พระองอาจ ขนฺติพโล พ.ศ. 2532-2533

7. พระสัมพันธ์ จนฺทาโภ พ.ศ. 2533-2536

8. พระอธิการทอง สนฺตจิตฺโต พ.ศ. 25362541

9. พระอธิการดิเรก อตฺถกาโม พ.ศ. 2541- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด,

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
แผนที่:https://goo.gl/maps/HAkW1rWE6xW888qA8

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560