วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหา รวบรวม และจัดเก็บ ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมเนื้อหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และอื่น ๆ โดยพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย ที่เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และให้บริการ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการมากที่สุด