วัดดอนยาวน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2480

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่ออุปชฌาย์ เคน ฐิตธมฺโม

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถร้อยปี

- พระธาตุหลวงปู่เคน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดในอำเภอโนนแดง นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2556, จาก http://202.143.165.163/NonDaeng/? name=news&file=readnews&id=63