วัดดอนยาวใหญ่ หรือ วัดบ้านดอนยาว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2480

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาเอนกประสงค์ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดดอนยาวใหญ่. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/110524/