วัดขามทะเลสอ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูอาจารย์คุณโสภณ พ.ศ. 2510-2527

2. พระอธิการสมชาย กลฺยาโณ พ.ศ. 2527-2533

3. พระพลอย อธิปญฺโญ พ.ศ. 2533-2537

4. พระอธิการพลอย อธิปญฺโญ พ.ศ. 2537- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:114 บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 1 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.