วัดพันดุง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2515

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระทองดี สุธมฺโม พ.ศ. 2493-2503

2. พระผัน นาคเสโน พ.ศ. 2503-2508

3. พระเจียม สุทฺธสีโล พ.ศ. 2508-2511

4. พระแยก ขำพันดุง พ.ศ. 2511-2513

5. พระแย้ม ปภสฺสโร พ.ศ. 2514-2517

6. พระแจ่ม จนฺทสาโร พ.ศ. 2518-2520

7. พระสา พ.ศ. 2520-2521

8. พระเจือย ชนะโคน พ.ศ. 2523-2524

9. พระอธิการโชติ โชติธมฺโม พ.ศ. 2524-2534

10. พระอธิการแย้ม อติธมฺโม พ.ศ. 2535- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.