วัดหนองตะครอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2525

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระยอด พ.ศ. 2474-2484

2. พระพรม พ.ศ. 2484-2487

3. พระกล้วย พ.ศ. 2487-2491

4. พระโช พ.ศ. 2491-2515

5. พระทองดี ปญฺญาวโร พ.ศ. 2515-2527

6. พระวินิจ ขนิจโล พ.ศ. 2527-2530

7. พระสมาน ปภสฺสโร พ.ศ. 2530-2535

8. พระมหาชวน ชวนปญฺโญ พ.ศ. 2535-2536

9. พระเเสวง ปญฺญาทีโป พ.ศ. 2536-2538

10. พระโชติ จตฺตมโล พ.ศ. 2538- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://www.angelfire.com/nm/analai2/korach.html" target="_blank">http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา">http://www.angelfire.com/nm/analai2/korach.html รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา