วัดท่าศิลาอาสน์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเปีย

2. พระพิมพ์

3. พระแม่

4. พระจำเนียร

5. พระแจ่ม

6. พระตา

7. พระมี

8. พระสมภพ ขนฺติธโร พ.ศ. 2538- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านฉลียงโคก หมู่ที่ 2 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.