วัดบ้านใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2452 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการหลุ่น พ.ศ. 2452-2459

2. พระอธิการบัว พ.ศ. 2460-2470

3. พระอธิการโป๊ะ พ.ศ. 2471-2480

4. พระอธิการคง ยโสธโร พ.ศ. 2481-2509

5. เจ้าอธิการโฉม คมฺภีรธมฺโม พ.ศ. 2510-2536

6. พระอธิการส่ง จตฺตมโล พ.ศ. 2537- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านใหญ่ริมคลอง หมู่ที่ 12 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560