วัดมาบกราด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 สังกัดมหานิกาย เดิมวัดตั้งอยู่บริเวณลำแซะ ต่อมาได้ย้ายวัดมาสร้างที่หมู่บ้านมาบกราด เนื่องจากได้ใช้พื้นที่สร้างเขื่อนลำแซะ

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระพุ่ม

2. พระพัน

3. พระเบ

4. พระอุ่น

5. พระเต้อ

6. พระโปร่ง

7. พระปลิว

8. พระณรงค์

9. พระน้อย

10. พระวัน เขมานนฺโท เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมาบกราด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.