วัดเจริญพรต


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2473 สังกัดมหานิกาย เดิมชื่อ วัดเพ่อเว่อ เนื่องจากในอดีตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า หนองน้ำ โดยมีช้างป่าลงมาอาบน้ำอยู่เสมอ เลยเรียกว่า บ้านเพ่อเว่อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเจริญพรต มีเนื้อที่ จำนวน 19 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา โดยพ่อเทียน และแม่ทอง ชนะภัย ได้ถวายที่ดินให้แก่วัดประมาณ 9 ไร่ และนายเลี้ยงเซ็ง ได้ถวายที่ดินประมาณ 10 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 พระครูวิมลวรพรต เจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดเรื่อยมา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2529

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระนาค พ.ศ. 2473-2476

2. พระพรม

3. พระเลาะ

4. พระเจียม

5. พระเกิด พรมโชติ พ.ศ. 2493-2503

6. พระครูวิมลวรพรต (จันทร์) พ.ศ. 2504-2531

7. พระอธิการถนอม ฉนฺทธมฺโม พ.ศ. 2533

8. พระครูสุทธิบุญญากร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถไม้ สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง เสาทุกต้นเป็นไม้มะค่า หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2498

- อุทยานการศึกษา ประจำปี 2558

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:103 บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดเจริญพรต. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=302802
  3. ประวัติวัดเจริญพรต. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786