กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์


รายละเอียด

 

กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์

ได้รับรองมาตรฐานปี พ.ศ. 2551

ประวัติความเป็นมา

      บ้านสุขสมบูรณ์ เดิมชื่อว่า บ้านห้วยขมิ้น เนื่องจากติดกับ ลำห้วยขมิ้น ซึ่งมีต้นขมิ้นเหลืองกระจายรอบลำห้วยจำนวนมาก จนเมื่อ พ.ศ. 2529 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ามาตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน และเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ และจากความคิดริเริ่มของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล ที่เห็นว่าบ้านสุขสมบูรณ์นั้นมีความอุดมสมบูรณ์และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก

      ในปี พ.ศ. 2549 จึงได้จัดตั้งโฮมสเตย์โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ โดยจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวเลือกชมตามสะดวก

จุดเด่น:

      ชุมชนต้นน้ำมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร

ประเภทโฮมเสตย์:

      สัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตและการเกษตร

กลุ่มการท่องเที่ยว:

      ท่องเที่ยวอารยะธรรมอีสานใต้

ช่วงเวลาท่องเที่ยว:

      ธันวาคม-มกราคม ของทุกปี

กิจกรรม:

 - ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน

- สวนเบญจมาศ และแปลงผักปลอดสารพิษ

- ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- การเพาะเห็ดหลากหลายชนิดในฟาร์มเห็ด

- ตกปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง:

- อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

- ผาชมตะวัน

- อุทยานแห่งชาติทับลาน

ที่พัก:

     โฮมสเตย์ จำนวน 10 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ 50 คน

ค่าใช้จ่ายที่มีให้บริการ:

- ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ (คน/คืน)

- ค่าบริการอาหาร (คน/คืน)

- ค่าบริการนำเที่ยวโดยรถแต๊ก (คัน)

- ค่าบริการมัคคุเทศน์นำเที่ยว (คณะ)

- ค่ารำบายศรีสู่ขวัญ (ครั้ง)

หัวเรื่อง

โฮมสเตย์ (Home Stay) ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่ได้รับรองมาตรฐาน

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

โฮมสเตย์, ที่พักนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:27 บ้านสุขสมบูรณ์ ม. 2 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทรศัพท์:คณุนรินทร์ ถึงกลาง 08 1977 7961, คุณแดง ดวงละมุน 08 1977 8516, คุณบังอร พรอันแสง 08 6879 6237

รายการอ้างอิง

  1. กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.cbtthaidatabase.org/page/showpage.aspx?idindex=95
  2. กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล โฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.esanguide.com/travel/detail.php?id=2437
  3. กรมการท่องเที่ยว. (ม.ป.ป.). ทำเนียบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่ได้รับรองมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: กรม.