วัดประดู่งาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 สังกัดมหานิกาย เดิมชื่อ วัดสามัคคีธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อเป็น วัดสันติราษฏร์ธรรมสถิต ชาวบ้านเรียกว่า วัดมาบตะโกเอน ต่อมาบ้านมาบตะโกเอน ได้ยกฐานะเป็นตำบล และได้แบ่งบ้านมาบตะโกเอนเป็นหลายหมู่บ้าน และได้แบ่งพื้นที่ที่สร้างวัดให้อยู่ในพื้นที่บ้านประดู่งามจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดประดู่งาม โดยมีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาเสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิ และศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระทอง พ.ศ. 2514-2516

2. พระแก้ว พ.ศ. 2516-2517

3. พระสิน พ.ศ. 2518-2520

4. พระสาม พ.ศ. 2520-2521

5. พระประสงค์ พ.ศ. 2521-2524

6. พระสาย พ.ศ. 2524-2527

7. พระทอง พ.ศ. 2527-2531

8. พระชู พ.ศ. 2531-2540

9. พระกุลธมฺมสุนฺทโร พ.ศ. 2540- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560