วัดหนองเสือมอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2513

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเดช จตฺตมโล พ.ศ.2477-2506

2. พระอรุณ เขมาทโร พ.ศ.2507-2520

3. พระสุนทร สิริปญฺโญ พ.ศ.2520-2525

4. พระเนต นีลวณฺโณ พ.ศ.2526-2536

5. พระก้อน กลฺยาโณ พ.ศ.2540-ปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 190 หมู่ที่ 4 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.