วัดวิเวกวนาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2536 เดิมวัดนี้ถูกเรียกหลายชื่อ เช่น วัดใหม่ วัดป่า และวัดวิเวกวนาราม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ใช้ชื่อวัดว่า “วัดวิเวกวนาราม” ในปี พ.ศ. 2518

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระล่ำ พ.ศ.2508

2. พระเฉย พ.ศ.2509

3. พระครูสันติวุฒิคุณ พ.ศ.2510-2539

4. พระผัน เจมจาโร พ.ศ.2539-ปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.