วัดป่าจักราช


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 สังกัดคณะธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2499

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์ภูมมี ฐิตฺธมดม

2. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์

3. พระปลัดลวด ชวฺโน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธบรมมงคลธาตุจักราชเจดีย์ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระมหาเจดีย์ และกิจกรรมพิธีแห่ผ้าสามสีและห่มผ้าสามสี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 173

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ธรรมยุติกนิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  3. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560. สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2562, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/
  4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช. (2561). บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา : หนองหญ้าปล้อง อาหารรสแซบ ต้นแบบทุนชุมชน วิถีคนพอเพียง ลือเรื่องผลิตภัณฑ์. นครราชสีมา: สำนักงาน.