วัดหนองหญ้าปล้อง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระรอด ธมฺมรโต พ.ศ. 2482-2499

2. พระสีธาส จิตฺตเมโธ พ.ศ. 2499-2518

3. พระปะดิษฐ์ กลฺยาโณ พ.ศ. 2518-2525

4. พระจ้อย กตปุญฺโญ พ.ศ. 2525-2528

5. พระไชยพร วฑฺฒโน พ.ศ. 2528

6. พระครูพิพัฒนธนกิจ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560